Tekemistä

Vaeltaminen ja retkeily

Euroopan viimeiset erämaat kutsuvat

Vaeltaminen ja retkeily

Suurin osa Utsjoen alueen retkeilyreiteistä kulkee vanhoja polkuja tai muita kulku-uria seuraten tunturilaaksoissa ja ylängöillä. Lähtöpaikoilla on opastustaulut, joissa kerrotaan reitin kulku ja reitin varrella sijaitsevat kohteet. Reitit on merkitty paaluilla ja viitoilla, vetisimpiin tai vaikeakulkuisimpiin paikkoihin on rakennettu pitkospuut (pl. Kevon reitti, jossa jokien ylityksiä kahlaamalla). Reitit ovat pääosin helppokulkuisia, joskin joillakin reittiosuuksilla on varsin suuret korkeuserot. Reittien varrella olevat laavut ovat kaikille avoimia ja tarkoitet­tu päiväkäyttöön, ei yö­pymiseen. Tulenteko on sallittu vain sitä varten osoitetuilla paikoilla. Reitit löytyvät myös Utsjoen ulkoilukartalta.

Muut luontoliikuntalajit

Utsjoki tarjoaa runsaasti erilaisia liikuntamahdollisuuksia kaikkina vuodenaikoina. Kokeile jotain itsellesi aivan uutta tapaa tutustua luonnon vahvaan läsnäoloon Tenojokilaaksossa!

Huomaathan alueen erityisolosuhteet!

Erämaassa liikkuminen vaatii paitsi hyvää fyysistä kuntoa, myös monenlaisia retkeilytaitoja. Tuntureilla lumisade voi yllättää kesälläkin, avunsaanti onnettomuustilanteissakin on useimmiten kaukana ja puhelimen kuuluvuus monin paikoin huono.

Varustaudu aina pahimman varalle, äläkä yliarvioi omaa kuntoasi! Pakkaa mukaasi ensiapuvälineet,  lämmintä vaatetta, ruokaa ja juomaa ja varaudu säätilojen nopeaan vaihtumiseen! Ilmoita reittisuunnitelmistasi majoituspaikkaasi tai tutulle! Aloittelijan on turvallisinta suunnata erämaahan paikallisen oppaan kanssa. Luontoliikuntalajien harrastaja liikkuu luonnossa jokamiehen oikeudella ja omalla vastuullaan.


Lähiretkeilyreittejä

Reitit löytyvät myös Utsjoen ulkoilukartalta.

Ellin polku 3,8 km, Utsjoki

Reitin lähtöpaikka on 2 km päässä Utsjoen kirkonkylästä Tenontietä Karigasniemen suuntaan. Ellin polku kulkee läpi Kuolleidenkuolpunan (Jámežiid guolb­ba) ja noin kilometrin päässä saapuu jyrkänteelle, josta avautuu näköala Ellinkuolpunaan (Elleguolbba) ja lähi­tuntureille aina Norjan Rastikaisalle (Rástegáisá) asti. Törmällä sijaitsee näköalatasanne, josta reitti jatkuu por­taita pitkin alas Ellinkuolpunaan. Tämän jälkeen reitti kul­kee Ellinkuolpunan läpi Tenon Aittikosken (Áiteguoika) rannalle, jossa sijaitsee Metsähallituksen ylläpitämä päivä­kota, tulistelupaikka, ulkokäymälä ja halkovaja. Reitti palaa takaisin lähtöpaikalle samaa polkua pitkin. Maasto on helppokulkuista kangasmaastoa. 

>> Katso karttalinkki


Kalkujoenlammen polku 5,9 km, Utsjoki

Reitti alkaa Utsjoen luontotuvalta. Polun alkuosa kuuluu Metsähallituksen ylläpitämään Utsjoen retkeilyreittiin (Utsjoen luontotupa – Kuoppilasjärvi – Mantojärvi). Kalkujoenlammelle (Gálgojohláttu) johtava polku erka­nee Kuoppilasjärven reittipolusta noin 2,6 kilometrin päässä Utsjoen luontotuvasta. Polkujen risteyksestä on 0,8 kilometriä Kalkujoenlammen Metsähallituksen ylläpi­tämälle taukopaikalle, jossa on päiväkota, tulistelupaikka, ulkokäymälä, ekopiste ja halkovaja. Kalkujoenlammelta reitti laskeutuu Annakurua (Ánna­gurra) pitkin koululle. Reitti päättyy joko urheilukentän laidalle tai vaihtoehtoisesti jatkuu takaisin luontotuvalle pururataa ja jalkakäytävää pitkin. Urheilukentältä luonto­tuvalle on 1,5 km. 

Reitin alkuosa on jyrkkää kivistä nousua, mutta muuttuu sitten helpommaksi tunturiylängöksi. Reitin loppuosa, jossa polku kulkee Annakurua pitkin alas koululle, on jyrkkää kivistä laskua. Reitti on vaikeahko. Kalkujoenlammen kodalle voi nousta suoraan urheiluken­tältä Annakurun polkua pitkin. Urheilukentältä Kalkujoen­ lammelle, rinnettä ylös, on matkaa 1,0 km.

>> Katso karttalinkki


Utsjoen geologinen luontopolku 3,5 km, Utsjoki 

Utsjoen kylältä alkava geologinen luontopolku kertoo Utsjoen maaperästä, sen muodoista ja kehittymisestä. Polku kulkee osittain Kalkujoenlammen reittiä pitkin. Reitti nousee Kalkujokivartta ylös kodalle ja laskeutuu Annakurun polkua alas.

>> Katso karttalinkki


Skalonjuovččan polku 5,8 km, Karigasniemi

Reitin lähtöpaikka on 6 km Karigasniemen kylältä Kaamasen suuntaan, Ailigastunturille johtavan tien varressa. Reitti nousee Ailigastunturin länsirinnettä, mistä avautuu panoraamanäkymä Inarijoelle, Karasjoelle­ ja Tenojokilaaksoon. Lännessä siintävät Norjan tunturit ja etelässä Muotkatunturit, jotka sijaisevat Inarin kunnan rajalla. Reitti jatkuu tunturiylängön yli taukopaikal­le, missä sijaitsevat Metsähallituksen ylläpitämä päiväkota, tulistelupaikka, ulkokäymälä, ekopiste ja halkovaja. Reitin puolivälissä on puro, Láŋkkája, jossa on levähdyspaikka. Reitti palaa takaisin lähtöpaikalle samaa polkua pitkin. Reitti on pääosin helppokulkuista tunturiylänköä. 

>> Katso karttalinkki


Sulaojan luontopolku 2 km, Karigasniemi

Luontopolku kertoo Sulaojan pyhästä lähteestä ja muun muassa tunturimittarin toukan aiheuttamista tuhoista vuosina 1965–1966. Polku sijaitsee Paistunturin erämaan eteläpuolella, Kevon reitin eteläisessä päätepisteessä. 

>> Katso karttalinkki


Skaidijärven polku 5,8 km, Nuorgam

Reitin lähtöpaikka on Pulmankijärventien varressa noin kilometrin päässä Nuorgamin kylältä. Reitti lähtee moot tori kelkkauran portilta ja yhtyy noin puolen kilometrin päässä vanhaan Skaidijärvelle (Skáidejávri) joh­tavaan polkuun. Skaidijärvellä on Metsähallituksen ylläpi­tämä päiväkota, tulistelupaikka, ulkokäymälä, ekopiste ja halkovaja. Skaidijärvi on rautuvesi, jossa tarvitaan kaiken­laiseen kalastamiseen (myös pilkkimiseen) Metsähallituk­sen virkistyskalastuslupa. Skaidijärveltä reitti jatkuu kohti Isonkivenvaaraa (Stuorrageađggevárri), jossa polku ylittää Pulmankijärventien.

Rei­tin varrelta on laajat näkymät, hyvällä säällä jopa satojen kilometrien päähän. Reitin alkuosa on vetistä ja kivistä, mutta muuttuu pian tasaisesti nousevaksi helppokulkui­seksi poluksi. Reitti on helpohko. Isonkivenvaarassa on kulttuurimuisto istumakivi­, jolla on levähdetty, kun on noustu kylältä tunturiin. Pulmankijärventien varressa on jokivenettä esittävä, kivistä rakennettu ympäristöteos Nuorgamiin­menijä. 

>> Katso karttalinkki


Eräretkeilyreittejä

Utsjoen retkeilyreitti 25 km tai 35 km 

Luontotuvan pihapiiristä alkaa Paistunturin erämaa­alueella kulkeva Utsjoen retkeilyreitti. Reitin pohjoinen lähtöpiste on Utsjoen kirkonkylässä luontotuvalla, ete­läinen päätepiste on Mantojärven kirkolla. Polun varrella on erämaisia järviä ja jokilaaksoja. Reitin varrella nähtävä korkein tunturinhuippu on Roavveoaivi (466 m), jonka huipulta on upeat näkymät erityisesti Norjan lumihuip­puiselle Rastikaisalle. Yläseitikkojoki (Badjeseavttet) ylite­tään kahlaten ennen saapumista Mantojärvelle. 

Utsjoen retkeilyreitti rengasreittinä, 35 km, on käytän­nössä Utsjoen retkeilyreitti, johon liittyy Mantojärven ja Utsjoen yhdistävä 10 km polkuosuus. Reitin lähtö­ ja pää­tepiste on Utsjoen luontotuvalla. Polku on suurimmak­si osaksi avotunturissa. Viimeinen osuus Mantojärveltä Utsjoelle kulkee Alaseitikkojoen (Vuolleseavttet) laak­son kautta, josta polku nousee vielä Alaseitikkovaaralle (Vuolleseavttetvárri 299 m) ennen laskeutumista Utsjoen kirkonkylään.

Palvelut: Johtalanvárrin, Kuoppilasjärven, Námmájärven ja Alaseitikon tulentekopaikat; Kuoppilas­järven autiotupa (Goahppelašjávri). 

>> Katso karttalinkki


Kevon retkeilyreitti 63 km

Reitti kulkee puiston halki rotkoaluetta pitkin Sulaojalta Kenesjärvelle. Reitin voi kulkea joko Sulaojalta Kenes­järvelle tai toisinpäin. Sulaojalta lähdettäessä reitti on helpompi. Polku kulkee välillä kanjonin pohjalla, välillä yl­häällä ylängöllä ja ylittää kanjonissa virtaavan Kevojoen kolmesti. Matkalla näyttäytyvät luonnonpuiston komeim­mat nähtävyydet mm. Fiellun putous sekä Kevon seinä; paikka, jossa rotkolaakso repeää ja avautuu näkymään retkipolun varrella. 

Ruktajärvellä on autiotupa. Suohppášájalla ja Gamajot­njálbmeluobbalilla on sääsuojana oikeat lapinlaavut päivä­käyttöön. Fiellun putouksella ja Njakaljärvillä on sääsuoja­na turvekammi. Ne on tarkoitettu vain päiväkäyttöön, ei yöpymiseen. 

>> Katso karttalinkki

 


Kuivin reitti 86,5 km

Reitti kulkee osaksi Kevon reittiä pitkin. Se haarautuu Kevon reitistä Ruktajärven kohdalla kohti Njávgoaivin ja Kuivin autiotupia. Kuivin reitti kulkee tunturialueella Pais­tunturin erämaassa. Takaisin Kevojoelle reitti palaa Fiellun putouksen pohjoispuolella, josta se jatkaa takaisin Rukta­järvelle. Matkan pituus Sulaojalta Kuivin kautta Kenesjär­velle ilman Fiellulla poikkeamista on 77 km. Autiotupia on Ruktajärvellä, Njávgoaivilla ja Kuivilla.

>> Katso karttalinkki

 

Sevettijärvi–Pulmanki­reitti 60–70 km 

Reitti kulkee suuren Kaldoaivin erämaa­alueen itäosassa. Eteläinen päätepiste on Sevettijärven kolttasaamelaises­sa kylässä perinnetalon pihapiirissä. Pohjoinen päätepiste on Pulmankijärven eteläpäässä, josta on 20 kilometrin maan­tiematka Nuorgamiin. Reitin eteläpää on männikkökan­gasta, pohjoisessa maisema muuttuu paljakkasoiksi ja tunturiylängöiksi. Vesistöjensä vuoksi reitti sopii hyvin virkistyskalastajille. Vesistöt ylitetään venelossilla, kah­laten tai sillan yli kulkien. Maasto ei ole vaativaa, mutta retkeilijän on huomioitava alueen erämaisuus.

Palvelut: Tsuomasjärven, Tsaarajärven, Huikkimajoen, Rousajär­ven, Iisakkijärven ja Opukasjärven autiotuvat sekä Opu­kaskönkään laavu. Kevon kanjoni.

>> Katso karttalinkki

 

 

Palveluksessasi

Lomamökit ja -kylät, Matkailu ja majoitus

0400 344 545

Lomamökit ja -kylät, Matkailu ja majoitus, Ohjelmapalvelut, Ravintolat ja kahvilat

040-7625 005

Hotellit, Lomamökit ja -kylät, Matkailu ja majoitus, Ohjelmapalvelut, Ravintolat ja kahvilat

0400-948210

Leirintäalueet, Lomamökit ja -kylät, Matkailu ja majoitus, Ohjelmapalvelut, Ravintolat ja kahvilat

0400-294669

Lomamökit ja -kylät, Matkailu ja majoitus, Ohjelmapalvelut

040-529 6627

Leirintäalueet, Lomamökit ja -kylät, Matkailu ja majoitus, Ohjelmapalvelut, Ravintolat ja kahvilat

040-559 1542

Hotellit, Leirintäalueet, Lomamökit ja -kylät, Matkailu ja majoitus, Ohjelmapalvelut, Ravintolat ja kahvilat

040-4848171

Anna palautetta